Opieka dzieci

Opieka dzieci

Właściwa opieka realizowana w świetlicy umożliwia dziecku zaspokajanie rzeczywistych potrzeb, które stają się czynnikiem rozwoju całej jego osobowości. Funkcja wychowawcza polega na planowych oddziaływaniach mających na celu kształtowanie osobowości dziecka: jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. W zakresie funkcji wychowawczej realizowane są funkcje szczegółowe mające na celu: przygotowanie do samodzielnego podejmowania inicjatyw i kształcenia postawy twórczej, utrwalanie nawyków racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego,
przestrzegania zasad kultury życia codziennego, kształtowania postaw tolerancji i wzajemnego szacunku. Funkcja wychowawcza świetlicy realizowana jest poprzez zaspokajanie potrzeb dziecka w dziedzinie działalności twórczej, rekreacyjnej oraz poprzez wypełnianie zadań o różnym charakterze. Pełne i wolne wychowanie obejmuje sfery wynikające z uniwersalnych wyznaczników etycznych, kulturalnych, estetycznych, duchowych i zdrowej kondycji fizycznej. Funkcja społeczna polega na : uspołecznieniu dzieci i wdrożeniu ich do działań grupowych, do umiejętności współżycia i współpracy, podejmowania aktywności dla wspólnego dobra. Dla pełnej realizacji tej funkcji wskazane jest nawiązywanie kontaktów społecznych z placówkami kulturalno-oświatowymi i innymi świetlicami. Często są organizowane przeglądy twórczości artystycznej świetlic szkolnych i środowiskowych. Mogą one mieć charakter zabawy lub też wymiany doświadczeń i pokazanie własnego dorobku. Wychowawczo i społecznie pożyteczne mogą być zajęcia propagujące zachowanie oraz postawy ekologiczne i humanitarne. Głównym celem pracy świetlicy powinno być wychowanie człowieka życzliwego, aktywnego, tolerancyjnego dla innych i wymagającego dla siebie.

Comments are closed.

line
footer
Powered by