Grupy wychowawcze

Grupy wychowawcze

Grupy wychowawcze mogą korzystać z innych pracowni i izb lekcyjnych np., sali gimnastycznej. Uczniowie powinni spożywać w świetlicy minimum dwa posiłki: obiad, drugie śniadanie lub podwieczorek. Świetlice w świetle wytycznych władz oświatowych organizują zajęcia w grupach wychowawczych, kołach, zespołach zainteresowań oraz zespołach specjalistycznych. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut, a w zespole zainteresowań lub specjalistycznym 45 minut. Poza wymienionymi zajęciami świetlice mogą organizować: zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży nie będących wychowankami świetlicy; imprezy środowiskowe (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe i inne); poradnictwo i zajęcia dla rodziców; wycieczki i biwaki sobotnio-niedzielne. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków: na ich prośbę i rodziców lub opiekuna prawnego, na wniosek szkoły(pedagoga lub wychowawcy klasy), pogotowia opiekuńczego, sądu oraz osób prawnych lub fizycznych, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy dziecku przez taką placówkę. Warunkiem przyjęcia do świetlicy profilaktyczno- wychowawczej i terapeutycznej jest ponadto opinia kwalifikacyjna poradni psychologiczno- pedagogicznej lub specjalistycznej. Do przyjęcia wychowanka szkoły podstawowej wymagana jest zgoda rodziców. Wychowankowie świetlic w zależności od potrzeb korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć świadczeń. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Prawa i obowiązki określa statut z uwzględnieniem następujących zasad.

Comments are closed.

line
footer
Powered by